NOR FLASH 價格漲勢至少到年底,帶動旺宏今年轉虧為盈

非揮發性記憶體廠旺宏受惠於編碼型快閃記憶體(NOR Flash)供不應求,市場價格大漲,並且有任天堂 Swit […]