SK 海力士傳奪 Nvidia 繪圖記憶體大單,盤中衝 17 年新高

南韓記憶體大廠 SK 海力士傳獲得 Nvidia 大筆新供應合約,激勵股價盤中大漲逾 6 個百分點,來到 17 […]