DRAM 首創半導體業紀錄,今年營收估破 1 千億美元

IC Insights 週四公布年中報告預測,今年 DRAM 記憶體營收將年增 39%,來到 1,016 億美 […]