NVIDIA 發表全球最小邊緣 AI 超級電腦,Jetson 家族讓新創公司面臨更大壓力

NVIDIA 宣布推出全球尺寸最小的邊緣 AI 超級電腦 Jetson Xavier NX,主要針對機器人和邊 […]